Sunday, April 17, 2016

TOOL KIT PLC
                

BAHAN-BAHAN INI DIKUMPULKAN DARIPADA KURSUS PLC YANG DIANJURKAN OLEH BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU (BPG), KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA.JULIA BINTI ABDUL MUTTALIP
SISC+ BI DAERAH KULAI.
PAKAR RUJUK PLC

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK SOFTCOPY

1. LESSON STUDY

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN [RPH]


Sekolah

Tarikh

Tingkatan/Kelas

Waktu

Saiz kelas

Tempoh (minit)

Mata Pelajaran

Bidang Pembelajaran

Topik

Objektif / hasil Pembelajaran


Kemahiran Saintifik /
Kemahiran Berfikir


Sikap Saintifik /Nilai Murni/Nilai PatriotismeSumber Pengajaran dan Pembelajaran
 1. Rujukan

 1. Alat

 1. Bahan

Pendekatan Pengajaran
Perkembangan Pengajaran
Kandungan / Konsep
Proses Pengajaran dan Pembelajaran
(Tindakan Guru dan Aktiviti Murid)

Jangkaan Pemikiran
Murid
Catatan/Nota

Fasa 1

SET INDUKSI / PENGENALAN
(      minit)

Fasa 2

PERKEMBANGAN  
(Penerokaan)
(      minit)


Fasa 3

PERKEMBANGAN  
(Penerangan)
(      minit)

Fasa 4

PERKEMBANGAN
(Aplikasi / Penelitian)
(      minit)

Fasa 5

PENUTUPAN  (Pentaksiran)
(      minit)


Nota: Template ini adalah sebagai panduan penyediaan Rancangan Pengajaran Harian [RPH] / Lesson Plan.   Ia boleh diubahsuai mengikut kesesuaian.
Tool Kit LS 2
BORANG PEMERHATIAN
Refleksi:
1.   Penjelasan hasil pembelajaran  PdP dalam pengajaran:

2.   Pemilihan Aktiviti            :

3.  Penguasaan Pengetahuan dan Kemahiran dalam kalangan murid:

4.  Pencapaian hasil pembelajaran  PdP:

5. Penglibatan murid dalam PdP:6. Adakah ciri-ciri berikut diperhatikan?  (sila tandakan √ dalam    )
  Penglibatan aktif  ;        Perbincangan antara rakan;     
  Pembelajaran berpusatkan murid;            Pemupukan kemahiran berfikir
Komen:
7.  Sejauh manakah soalan yang dikemukakan oleh guru mampu mencabar minda murid?

8.  Sejauh manakah penyoalan guru dapat mengukur kefahaman murid?

9.  Sejauh manakah aktiviti penutup dapat merumus dan memperkukuhkan PdP?

Secara Keseluruhan:
10.  Apakah kekuatan PdP?

11.  Apakah kelemahan PdP?

12.  Apakah yang perlu diubahsuai/diperbaiki dalam RPH?_________________________________                                       
(                                                               )
Tandatangan/Nama  Guru/Pemerhati


Nota: Dapatan data ini akan digunakan sebagai panduan bahan perbincangan dalam sesi refleksi  kumpulan selepas pengajaran.


BORANG REFLEKSI LESSON STUDY
SEKOLAH :
TINGKATAN / KELAS :
MATA PELAJARAN :
TAJUK :
TARIKH :
ASPEK
KOMEN
CADANGAN UNTUK MENAMBAHBAIK RPH
 1. Rancangan Mengajar / Lesson Plan

 1. Isi Kandungan / Konten


 1. Soalan-soalan yang dikemukakan : Aras dan kesesuaian
 4.    Keberkesanan Bahan
        Bantu Mengajar

 1. Penglibatan Murid
 1. Respon/Jawapan Murid
 1. Teknik Pengajaran dan Hasil Pembelajaran Murid 1. Lain-lain
Nama ahli kumpulan Lesson Study :
 1.      5.
 2.   6.
 3.     7.
 4.     8.
Nama Pakar Rujuk (Knowledgeable Others) :
Nama Pemerhati :       


2. PEER COACHING                     

BORANG  PELAKSANAAN  MODEL 1
COACH SEBAGAI PEMERHATI DAN MEMBERI MAKLUM BALAS
BIL
AKTIVITI
STATUS (YA/TIADA)
CATATAN
1.
Pra-Konferensia)Topikb)Matlamatc)Fokusd)Data Dikumpule)Rumusan


2.
Pemerhatiana)Skripb)Rakamanc)Senarai Semakd)Rajah/Jadual/Cartae)Gambar/Visual


3.
Pasca-Konferensia)Penilaian Kendirib)Menyatakan semula bidang fokusc)Berkongsi datad)Mengemukakan cadangane)Tindakan alternatif untuk dilaksanakanf)Rumusan


KOMEN  :
……………………………………………………………………………………………………………………..


……………………………………………………………………………………………………………………..
BORANG  PELAKSANAAN  MODEL 2


COACH SEBAGAI GURU  (MENGAJAR)
 -   MODEL LESSONS
BIL
AKTIVITI
STATUS
(YA/TIDAK)
CATATAN
1.
Menjelaskan proses PdP oleh Coacha)Fokus pengajaranb)Objektif pengajaranc)Penggunaan strategi instruksionald)Jangkaan pencapaian muride)Langkah alternatif


2.
Bentuk Pemerhatian yang diperlukana)Beri perhatian kepada perlakuan coachb)Beri perhatian kepada perlakuan murid.c)Maklum balas yang diperlukan.d)Cara merekod


3.
Sesi Pengajaran dilaksanakana)Coach mengajarb)Guru memerhati pengajaran dalam kelas dan merekodkan maklumat yang diperlukan.


3.
Pasca-Konferensia)Apa yang diperhatikan?b)Adakah pengajaran berlaku seperti yang diharapkan?c)Apakah strategi pengajaran  yang dilaksanakan?d) Apakah perubahan yang akan dibuat oleh coachee jika diberi peluang untuk mengajar pelajaran yang sama?e)Apakah yang dipelajari dari pengajaran coach tersebut?f)Apakah cadangan untuk penambahbaikan?g)Ada soalan lain?


KOMEN  :
……………………………………………………………………………………………………………………..


……………………………………………………………………………………………………………………..
BORANG  PELAKSANAAN  MODEL 3
MERANCANG PENGAJARAN DAN BERSAMA-SAMA MENGAJAR
(CO TEACHING)
BIL
AKTIVITI
STATUS
(YA/TIDAK)
CATATAN
1.
Pra-Konferensi (Sebelum Pengajaran)a)Matlamat Pengajaranb)Rancangan Pelajaran Harianc)Pengalaman pengajaran yang dikehendakid)Bentuk bantuan yang diperlukan daripada coache)Bahan-bahan PdPf)Indikator pencapaiang)Mengenal pasti pengetahuan sedia ada muridg)Masalah yang mungkin dihadapih)Cara mengenal pasti murid telah capai matlamat


2.
Pengajaran Bersamaa)Peranan coach dipelbagaikan mengikut yang dipersetujui :
- mengajar
- pemerhati
- demonstrasib)Perlu faham coach ialah seorang rakan yang membantu, bukan pengkritik


3.
Pasca-Konferensi (Selepas Pengajaran)a)Apa yang diperhatikan?b)Adakah andaian yang dibuat betul atau tidak ?c)Apakah pandangan coachee tentang pengajaran yang berlaku?a)Apakah masalah yang timbul?b)Adakah murid belajar apa yang sepatutnya?c)Adakah pengajaran tersebut boleh mencapai matlamat dan sesuai?d)Bagaimanakah menambah baik proses?e)Apakah tindakan seterusnya yang perlu dilaksanakan?
KOMEN  :


……………………………………………………………………………………………………………………..


……………………………………………………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………………………………………….

3.TEACHER SHARING SESSION  Sesi Perkongsian Guru
Nama Ahli Kumpulan:


Tempat/Tarikh/Masa:
Fokus: Nyatakan fokus perkongsian yang dijalankan


Interpretasi:  Apakah aspek yang paling penting/menarik/relevan yang dibincangkan? Adakan perkongsian ini boleh memberi impak kepada pembelajaran murid? Bagaimana?
Hasil: Apa yang saya pelajari? Bagaimanakah perbincangan ini boleh memberi kesan kepada profesionalisme  saya?

4. LEARNING WALKS

BORANG PEMERHATIAN LEARNING WALKS
FOKUS yang dipersetujui dan diperhati: _____________________________________________________
Bil.
Aspek yang dipelajari/diperhati
Bukti Pemerhatian P & P
Tindakan seterusnya
Rumusan / Kesimpulan
(Diisi oleh Ketua)
Pemerhatian 1
i.
ii.
iii.
iv.
v.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Pemerhatian 2
i.
ii.
iii.
iv.
v.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
Pemerhatian 3
i.
ii.
iii.
iv.
v.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
Nama-nama ahli Walking Team:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
.......................………
Tandatangan Ketua 
(Lead Walker)

NAMA :.................................................
….............…………………………
Tandatangan Penyelaras PLC


NAMA :..................................................

No comments:

Post a Comment